• نمی شود به بهانه تامین منابع به مردم فشار آورد

    نمی شود به بهانه تامین منابع به مردم فشار آورد

    افزایش قیمت حامل های انرژی فشار ونارضایتی ایجاد می کند

  • 2014 سالی پراز تراژدی برای جهان عرب

    2014 سالی پراز تراژدی برای جهان عرب

    2014سالی پر از تراتژدی برای جهان عرب سال 2014 میلادی با تمام فراز و نشیب‌هایش به پایان خود نزدیک می‌شود، سالی که می‌توان آن را یکی از مصیبت‌بارترین سال‌ها برای کشورهای عربی در ده‌های اخیر به حساب آورد. سالی پر از تراژدی‌های دردناک، از غرق هزاران آواره سوری در مدیترانه گرفته تا بردگی انسانیت در