درباره ما

افق ایلام/ سرباز دکل /مفتخر است که افق دید و وسعت نظر خودرا هوشیارانه وآگاهانه برهمه فعل وانفعالات در اطراف واکناف مردم جامعه خویش،هرگز نخواهد بست. .با دوربینی تیزبین در چشمان که اصل اصل است از خوبی ها تا تلخی ها و زشتی ها را خواهد دید، و این دیدنی های تماشایی را به اطلاع و آگاهی شما خوبان، بدون هیچ لغزشی خواهد رساند. هر چند نیک می دانید که بر این دیدگاه و دکل، سوز سردی از جوانب می وزد و بوی عطش و گرسنگی نیز از دیگر سوی آن، بی آنکه حفاظش حتی شیشه ای هم داشته باشد ، اما بدانید که سرباز دکل با توکل بر حضرت حق وپشتیبانی ودلگرمی شما مردم که حق دارید سرباز داشته باشید،خواهد زیست.  پایگاه افق ایلام از گرمی وجود شما گرم وازنشاط وشادابی شما به وجد، واز راهنمایی های شما خوبان خرسند وزنده خواهد ماند. پس بیایید از دشت ها و تپه ها وسنگرهایی که در آنها سیاست ما رقم می خورد، اقتصاد ما ریشه می گیرد،فرهنگ وهنر ما ترسیم می شود، نیازهای اجتماعی ماطراحی میگردند، ویااز پناه گاههایی که در آنها رانت خواری رشد می کند، فسادهای مالی و اداری تکوین می یابند،تبعیض تقسیم می شود، و تزویرترویج می گردد، سرباز دکل رامطلع فرمایید. نجوای سرباز دکل این است ” آسوده بخوابید که سرباز دکل بیدار است”